zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

František Ostrý/Frank D. Kent: Dopisy od 17. října do 3. prosince 1995

2. Jak a proč jste odešel v roce 1949 za hranice?
Měl jsem být zatčen a poslán do dolů. Odešel jsem ilegálně v září 1949. Hranici do Rakouska jsem překročil sám po setmění. Do Vídně pak za mnou přijela rovněž ilegálně moje velmi statečná žena a dva synové.

3. Jak jste se dostal do skupiny generála Moravce?
Moravce jsem znal z Londýna. Pozval mne k této práci. Nastoupil jsem u něho v březnu 1951 a pracoval do prosince 1952. Dochovaný výňatek činnosti říjen-prosinec 1951 jsem našel později mezi spisy. Byl by vhodný pro muzeum. Pracoval jsem pod krycím jménem Frank.

4. Víte něco o tom, jak se Moravcova skupina, případně skupiny další, zakládaly? Kdy, kde, jaké bylo jejich původní poslání?
Podrobnosti neznám. O tom se s nikým nemohlo mluvit.

5. Jak jste se začlenil do Moravcovy skupiny? Kdo tam v té době pracoval? Jaké jste dostal úkoly?
Připravím seznam. Byl jsem zařazen jako „case officer“ (řídící důstojník). Jednak to bylo získávání zpráv všecho druhu a převody lidí. Pro každé poslání byl předložen operační plán.

6. Jak vypadal výcvik agentů-chodců? Předpokládám, že zpočátku nebyl nijak důkladný, teprve postupem času se zdokonaloval.
Celkem souhlasím. V teorii je zkušenost poučná, v praxi je ovlivněna náhodami - zkrátka mít štěstí. V OKAPI jsme používali termín kurýr. Po vysazení blízko hranic je přecházeli pěšky. V [roce] 1951 neměla OKAPI hromadný výcvik kurýrů. Jeden člověk, který se ukázal být agentem StB, přibraný do školy, způsobil velké škody.

7. Vzpomenete si na některé tyto agenty a jejích příběhy z ilegálního pobytu v republice?
Nic si přesněji nevzpomínám - byl by to román.

8. Na koho především se Moravcova skupina orientovala - na důstojníky (i bývalé), na sokoly, skauty, živnostníky, úředníky?
Každý pramen zpráv byl vítaný. Chtěli jsme dostat Slánského na Západ[,] a tak poskytnout strategickým přehled ČSR a Sovětů.

9. Jak často jste agenty vysazovali? Myslím že ani tady to nebylo pravidelné, ale časem se to měnilo. A kolik jich celkem bylo, aspoň řádově?
Podle mého záznamu od 15. října do konce prosince 1951 jsem měl tyto kurýry (podle krycích jmen): Kerry, Fencl, Holman, Homer, Müchtern, Mebel, Paulus, Kaunitz, Bauchmann, Hoffmann, Koch, Keindel, Tauner, Kupfer, Mleindel, Fichler. Někteří byli v ČSR jednou za měsíc asi na 5 dnů. Čtyři z nich byly „ztráty“ - nevrátili se. Možná byli agenty StB[,] odřekli doma jít nazpět. Nebo padli do rukou StB. Takřka všichni byli z náboru v táboru Valka, prováděném Františkem Novakem-Zalem.

Pamatuji si, že Kupfer byl Kanders a Müchtern Nevečeřal. Myslím, že zůstali v zahraničí. V OKAPI bylo 7 - 8 řídících důstojníků. Počet jejich kurýrů neznám. O tom se nemluvilo.

10. Jaké byly ztráty? Považovali jste je za úměrné, anebo se Vám zdály příliš velké?
Úměrnost ztrát neměla logiku. Od okamžiku vysazení byl kurýr vystaven náhodám, štěstí hrálo velkou roli. Oběd a nocleh byly dobrodružstvím. Úbytek z operací nehrál velkou roli, pokud to bylo možné, byl nahrazen.

Velkého provalu by StB dosáhla, kdyby se jí podařilo unést mě zpátky do ČSR, jak podle záznamů za pomoci mého kurýra Nevečeřala plánovala.

11. Vím, že neexistovala skupina, do níž by nepronikli agenti z komunistického Československa. Na které jste přišli? A o kterých jste se dověděli dodatečně?
Určitě vím o jednom. Müchtern-Nevečeřal z případu Slánského - byl odhalen jako agent StB teprve v [roce] 1995.

12. Vaším největším neúspěchem byl zřejmě dopis „Velkému metaři“. Jaké byly další provaly?
Přehlédl jste, že dopis „Velkému metaři“ viděl (četl) Stalin. Na tomto podkladu rozhodl, že Slánský musí být zatčen. Tím byl národ zbaven největšího nepřítele, když byl z veřejného působení odstraněn Slánský. Ještě jeden takový proval a národ by byl svobodnější dříve. Cílem byl Slánský, v nejpříznivějším případě jeho převedení na Západ. Výsledek záležel na tom, jak si kurýr počínal po přechodu hranic.

V našem případě „padl“ do rukou StB-KGB a celá věc začala spočívat na dokladech, které měl s sebou. Dne 27. listopadu se to částečně vyjasnilo - Slánský padl. Později po letech jsem se dověděl, že doklady byly poslány do Moskvy a průtahy nastaly mezi Stalinem a Gottwaldem, který zavrhoval zatčení, až teprve zvláštní posel přinesl rozkaz, který [se] Gottwald neodvážil odvrhnout, protože už šlo o něho samého.

Úmyslem operace bylo dostat Slánského ven, ale jakýkoliv jiný výsledek, zvláště jeho pád, byl vítaný. Neboť Slánský byl „Velký metař“ v pravém slova smyslu a KSČ ztratila svého hlavního bojovníka. Osobní falešný průkaz pro Slánského pro přechod východním Německem je dosud v archívu Stalina nebo politbyra.

13. Můžete napsat něco o úspěších vaší skupiny? Co považujete za největší úspěch?
Nikdy jsme nedostali posudek našich hlášení výsledků operace. Jediná odezva byla ve světovém tisku, vyvolal ji případ Slánský.

14. Jak se měnilo osazenstvo Moravcova štábu? A jak se měnilo umístění, výcvikové prostory a konspirační vily?
V roce 1951 byla organizace skupiny OKAPI ustálena a v podstatě se do rozpuštění v prosinci 1952 neměnila. Jedině bylo na operace přibráno několik nových „case officers“ a jeden nebo dva odešli. Umístění bylo beze změny. Typ konspirační vily z [roku] 1950, kdy 3 - 5 kurýrů bydlelo společně, byl kompromitován zjištěním, že kurýr získaný StB ohrozil ostatní osazenstvo, byl opuštěn. Kurýři byli po jednom ubytováni v okolních vesnicích. Bylo by nebezpečné, kdyby nějaký náznak vyžadoval, abychom se stěhovali. Tomu jsme ušli.

15. Uspokojovala Vás tato práce? Neměl jste pocit, že máte velké ztráty, přičemž výsledky tomu neodpovídají?
Tato práce byla napínavá, podobná asi hledání zlata. Nebyla to zábava, byla to napínavá práce. Po schválení operačního plánu bylo třeba vypracovat podrobnosti. Výsledek byl občas nula anebo jiný než úkol vyžadoval. Kurýr se musel samostatně rozhodovat na místě.

16. Jaká byla spolupráce s Američany?
Spolupráce s Američany byla omezena a vyhrazena generálu Moravcovi.

17. Přicházeli Američané s otázkami, které je zajímaly, anebo to nechávali na Vás?
Úkoly přicházely výhradně od generála Moravce.

18. Existovala spolupráce či koordinace s ostatními skupina?
Spolupráce (koordinace) nebyla nikdy na programu.

19. Dá se mluvit o nějaké organizační kostře těchto skupin? Jestliže ano, co z toho vyplývalo?
OKAPI byla zorganizována, o ostatních nevím.

20. Byl hlavním důvodem k rozpuštění skupiny neúspěch se zmíněným dopisem anebo tam hrály roli další věci?
Šeptalo se, že prezident Eisenhower si přál lepší styky se Sověty (détente) a zrušil všechny skupiny. Skupina Mnichov byla zlikvidována už v létě 1950.

21. Kdo byl posledním z Moravcovy skupiny, snad můžeme říci likvidátorem?
Nevím.

22. Měli jste nějaký archív? Kam se poděl?
Archív byl, ale kam ho přemístili, nevím.

23. Kdo z Vašich kolegů kromě Miloše Knorra ještě žije?
Ještě žijí Jaroslav Galatík, Palmer, Herbert Němec.

24. Máte nějaké vysvětlení k případu Choc-Schram-Jan Masaryk?
Ne.

25. Byl podle Vás Josef Vávra-Stařík čs. agent, jak naznačují nepřímé důkazy? A na kterou skupina na Západě byl napojen?
Ne.

26. Jak dnes tuto činnost hodnotíte? Jaký měla význam pro Západ? Jeden historik tvrdí, že jste vlastně „živili“ aktivitu StB doma a potvrzovali její nezbytnost, přičemž zpravodajské výsledky jste měli slabé. (Tuhle otázku si chci ověřit i u dalších řídících důstojníků, protože na ni nemám ani hypotetickou odpověď.)
Činnost hodnotím kladně. Případ Slánský svým antisemitismem zatřásl partají v celém světě. Cílem našeho článku o „Velkém metaři“ je přivést českou historii z let 1951-52 na pravou míru. KSČ totiž prohlásila můj dopis „Velkému metaři“ za vlastní fabrikát, podvod, aby se vyhnula hanbě, že exil dokázal pád Slánského. V první fázi zničující idea čs. exilové zpravodajské služby s nabídkou Slánskému k odchodu na Západ, odkrytí StB-KGB, měla za následek odstranění Slánského veřejného působení, jeho zatčení po zásahu Stalina na podkladě dopisu „Velkému metaři“. Pak v druhé fázi Stalin využil zkompromitovaného Slánského k organizování špionážního monstrprocesu, jenž za jeho rostoucí duševní choroby vyvrcholil popravou jedenácti funkcionářů KSČ.

27. Jaké další úspěchy jste - kromě zkompromitování Slánského - měli, resp. o kterých víte. I když tohle můžeme považovat za vrchol, přesto byly jistě další, o něco menší.
Velký rozruch v OKAPI způsobilo v říjnu 1951 převedení manželky a dvou dcer našeho kolegy Kovandy. Hladce je převedl můj kurýr Hofman přes východní Německo vlakem k hranicím a potom pěšky. Byl to ojedinělý případ a dával naději na převod Slánského. Hofman při dalším úkolu padl do rukou StB.

28. Jak byla Vaše práce zaměřena? Zkuste si vzpomenout, s jakými konkrétními úkoly jste posílal kurýry do ČSR?
Práce byla zaměřena na podchycení všech změn ve vojenské, politické a hospodářské oblasti - znárodňování, kolektivizace, osobní změny, dále nové časopisy a knihy. Potíže se zajištěním existence brzdily zájem o přechod vojáků a politiků.

29. Nemohl byste popsat Váš pracovní týden? Nedovedu si představit, co všechno jste dělali.
Předpokládám, že příprava kurýrů k vysílání a hodnocení věcí, které přinesli, zabírala jenom malou část Vaší pracovní doby. Zpracovávali jste čs. tisk (podle jakých otázek?) a odposlouchávali jste pražský rozhlas? Cvičili jste se sami v používání zpravodajské techniky? Anebo co jste vlastně dělali?

Pracovní den začínal po příjezdu na štáb v 9 h. Přečetl jsem si Rudé právo a německé noviny. Pak jsem rozmlouval s odborníky - o přípravě falešných dokladů, o zajišětní financí pro úkol doma a zajištění vozu.

Dopoledne a odpoledne jsem míval jednu dvě schůzky se svými kurýry. Cestování autem si vyžádalo čas, protože kurýři bydleli 8 - 15 km od Bensheimu. Domlouvali jsme se na úkolech, které každý dostal, ta příprava si vyžádala hodně času, vyplácel jsem jim peníze na byt a stravu.

Večery jsem měl volné, ale často jsem během nich jezdil za kurýry. V čs. tisku jsem sledoval jenom politické osobnosti. Jinak tisk a pražský rozhlas sledovalo zvláštní oddělení.

30. Pořád si kladu otázku, proč tyto zpravodajské skupiny Američané rozpustili. Vždyť vy jste končili v prosinci 1952, v době, kdy ještě žil Stalin a čekal se sovětský útok. Máte pro to nějaké vysvětlení?
Byl jediný důvod k tak hromadnému ukončení čs. zpravodajství v exilu, a to politický. Eisenhower odstraňoval dráždidlo za účelem získání dobré vůle v SSSR.

31. Setkal jsem se někdy s lidmi, kteří pracovali v jiných skupinách, a třeba po mnoha letech jste si to připomněli?
Nesetkal jsem se s nikým, kdo by pracoval v jiné skupině a mluvil o tom. Tomu se každý vyhýbal, aby neprozradil něco tajného.

K mým otázkám:
12. Proč mám dojem, že dopis „Velkému metaři“ byl neúspěchem? Protože jste Slánského nedostali včas za hranice. Anebo byla cílem dopisu Slánského diskreditace? V tom případě jste měli úspěch. Jaký byl tedy skutečný úmysl Vaší skupiny? Mimochodem před týdnem mi archivář ministerstva vnitra Jan Frolík (s Josefem F. pouze shoda jmen) říkal, že začátkem zimy 1950 vznikly obavy, že by šéfové StB Šváb, Závodský a Pavel mohli uletět na Západ, a proto byla v prosinci zrušena letka ministerstva národní bezpečnosti. Nevíte o tom nic?

25. Nedávno jsem mluvil s paní Řičicovou, která byla jako písařka na 5. odd. MNO, než ji zavřeli. Říká, že Vávra-Stařík byl agentem Reicina. Teď se k tomu hledají podklady. Také major Jaroslav Nechanský, hrdina pražského povstání, začal pro Reicina dělat a ten ho nakonec nechal popravit. Mimochodem, Nechanského nejbližší spolupracovník v protikomunistické ilegalitě Veleslav Wahl, který o jeho dvojí tváři nic nevěděl, dostal 28. října od prezidenta in memoriam Řád Bílého lva. Před časem jsem o tom mluvil telefonicky s Taylorem-Kentem, který žije v Salcburku. Byl udiven: Vždyť Nechanský nám tolik pomohl!

[Poznámka editora: Redakce PWSV má k dispozici originály dopisů Františka Ostrého/Franka D. Kenta. Jejich přepis připravil Ing. Karel Pacner]

Karel Pacner
16. prosince 2002

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter